Terugblik 2023

 

Dit keer staat de Timeys in het teken van het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar is het perfecte moment voor nieuwe goede voornemens, maar ook een uitgelezen kans om te reflecteren en terug te kijken naar het afgelopen jaar. Daar hoort in dit geval natuurlijk ook een terugblik bij naar interessante uitspraken. Als gedetineerde of tbs’er kan je een klacht indienen als je het niet eens bent met een beslissing van de directeur, waarna je uiteindelijk terecht komt bij de beklagrechter.  De beklagrechter heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Net zoals collega mr. Kwint in december 2022 deed, zal ik in deze column kort terugblikken naar uitspraken in beklag- of beroepszaken die zijn opvallen in 2023.


Met betrekking tot het recht op post binnen de PI is een opvallende uitspraak gedaan. In de PI Almelo ontvingen de gedetineerden geen originele poststukken meer, maar kregen zij alleen kopieën hiervan. Dit is binnen de PI algemeen beleid ter voorkoming van de invoer van Spice (synthetische drugs) in de PI. De RSJ geeft in de uitspraak aan dat zij onderkent dat het voor gedetineerden verschil kan maken of hij een kopie of het originele poststuk ontvangt en dat bij het maken van kopieën het risico ontstaat dat kennis wordt genomen van de inhoud van het poststuk. Dit betekent een inbreuk op de privacy van de gedetineerde. Voor de RSJ wegen deze bezwaren echter niet op tegen de grote gezondheidsrisico’s van Spice. Volgens de RSJ is er ook geen ander minder ingrijpend beleid. Dit maakt dat de RSJ uiteindelijk heeft geoordeeld dat dit beleid niet in strijd is met de Pbw of hogere (Europese) regelgeving. Tegen dit beleid kan dan ook niet worden geklaagd. (RSJ 21/20548/GA)

Voortbordurend op het recht op privacy vallen nog een aantal uitspraken op. In een zaak waar klager een bezoek moest brengen aan een arts (buiten de kliniek), was klager van mening dat zijn recht op privacy en vertrouwelijk contact met de arts is geschonden door de aanwezigheid van één van de twee begeleiders in de behandelruimte tijdens de afspraak met de arts. De RSJ stelt klager in het gelijk en overwoog daarbij dat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt. Hierbij moet worden afgewogen of het noodzakelijk is vanuit het oogpunt van veiligheid dat de aanwezigheid van een begeleider in de spreekkamer, die een inbreuk op klagers recht op privacy kan rechtvaardigen. Daarbij is bijvoorbeeld van belang of van tevoren contact is opgenomen met de betreffende arts of afdeling om wensen en mogelijkheden af te stemmen. (RSJ 22/27729/TA) De volgende uitspraken zijn van belang bij het (openlijk) uitreiken van medische informatie binnen de PI of kliniek. De RSJ oordeelde namelijk dat sprake is van een schending van fundamenteel recht op privacy in een geval waarbij de detentieverklaring van een gedetineerde terecht is gekomen bij een medegedetineerde. (RSJ 21/23960/GA) In een ander geval zijn de vaccinatiebewijzen openlijk op de afdeling uitgedeeld, waardoor het voor iedereen duidelijk was wie wel en niet gevaccineerd was. De RSJ oordeelde dat dit een inbreuk is op het recht op privacy en klager wordt in het gelijk gesteld. (RSJ 22/30611/TA)

Een andere interessante uitspraak is een zaak waarin aan klager een disciplinaire straf is opgelegd van 5 dagen opsluiting in eigen cel zonder televisie. De beklagcommissie is van oordeel dat uit de beslissing tot het opleggen van die straf niet blijkt op welke wijze de directeur tot de strafmaat van 5 dagen is gekomen. In zoverre wordt het beklag gegrond verklaard. Bijzonder is ook dat de beklagcommissie nog expliciet meegeeft aan de directeur meer aandacht te besteden aan de motivering van de strafmaat in het vervolg. (KC 2023/017)

Ten slotte nog een uitspraak waarin het recht op luchten centraal staat. De RSJ heeft overwogen dat het recht op luchten een fundamenteel recht is. De weigering van een verpleegde om te luchten is een bijzonderheid die schriftelijk dient te worden vastgelegd. De RSJ overweegt verder dat nu de inrichting dat heeft nagelaten, de onduidelijkheid hierover dient te worden uitgelegd in het voordeel van klager. Daarmee is klager zijn recht op luchten geschonden en wordt het beroep gegrond verklaard. (RSJ 22/33874/TA)

Zoals gezegd heeft de beklagrechter niet stilgezeten en hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan, gelukkig ook vaak in het voordeel van de gedetineerde of tbs’er. Is er een beslissing genomen waar jij het niet mee eens bent, dan is het altijd verstandig contact op te nemen met je advocaat.  

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen

Mr. Juliette Aaldijk
Strafrechtadvocaat bij KNOESTER, VAN DER HUT & ALBERTS

Pin It on Pinterest

Share This