Overplaatsing

U wilt graag worden overgeplaatst naar een andere penitentiaire inrichting of naar een andere afdeling, maar weet niet goed hoe u dit moet aanpakken? U bent het niet eens met een ongevraagde overplaatsing, en wilt hier iets tegen doen? Deze vragen en meer zullen in deze bijdrage worden beantwoord.

Overplaatsingsverzoek
In artikel 18 lid 1 sub a van de Penitentiaire beginselenwet (hierna: ‘Pbw’) is opgenomen dat elke gedetineerde het recht heeft om een verzoek tot overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling in te dienen bij de Minister van Justitie en Veiligheid. Ondanks dat er gesproken wordt over onze Minister, is het de selectiefunctionaris die beslist over overplaatsingsverzoeken.

Er zijn twee soorten overplaatsingsverzoeken: interne en externe overplaatsingsverzoeken.

Wanneer u naar een hele andere inrichting of afdeling wenst te worden overgeplaatst, is er sprake van een externe overplaatsing. Een extern-overplaatsingsverzoek moet worden ingediend bij de selectiefunctionaris, die binnen zes weken moet reageren.

Wanneer u binnen dezelfde inrichting wenst te worden overgeplaatst, dan is er sprake van een interne overplaatsing. Een intern overplaatsingsverzoek moet worden ingediend bij de directeur van de inrichting. Reageert de directeur niet of negatief op uw overplaatsingsverzoek, dan is er sprake van een beslissing waartegen u een klacht kunt indienen bij de Commissie van Toezicht.

Een overplaatsingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend en voorzien zijn van een uitgebreide motivering. U moet aangeven waarom u overgeplaatst wenst te worden. Denk hierbij aan het uitblijven van bezoek. Misschien is uw familie woonachtig aan de andere kant van het land waardoor het voor hun moeilijk is om u te bezoeken. Uw resocialisatie alsook uw familieband kunnen hieronder lijden. Maar denk ook aan bijvoorbeeld uw re-integratie. U verblijft in de ZZBI te Dordrecht en u bent voornemens uw verlof door te brengen in Roermond. Daarnaast kan het voorkomen dat u zich niet veilig voelt of conflicten heeft binnen de inrichting of op een afdeling. Ook dit kan een reden voor overplaatsing zijn.

Zoals gezegd zal een verzoek tot overplaatsing enkel goedgekeurd worden als er goede gronden voor zijn. Binnen uw PI zullen adviezen worden opgevraagd en bijvoorbeeld worden gecontroleerd hoe vaak en van wie u bezoek krijgt. Daarnaast moet er natuurlijk plaats zijn in de PI waar u naartoe wenst te gaan.

Bezwaar en beroep
Wanneer de selectiefunctionaris uw overplaatsingsverzoek afwijst, kunt u in beroep gaan bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna: ‘RSJ). Belangrijk hierbij is dat u uiterlijk op de 7e dag na ontvangst van de afwijzing beroep instelt. Doet u dit niet, dan kan uw beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

Het kan ook voorkomen dat u ongevraagd wordt overgeplaatst. Tegen een gedwongen overplaatsing kunt u allereerst bezwaar maken. Dit bezwaarschrift dient u te richten aan de Minister, oftewel de selectiefunctionaris. Ook hier geldt dat bezwaar binnen 7 dagen moet worde ingesteld. De selectiefunctionaris heeft vervolgens 6 weken de tijd om een beslissing te nemen op het bezwaar. In spoedgevalle kan er een schorsingsbeslissing worden gevraagd. Tegen een negatieve beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de RSJ.

Als uw overplaatsingsverzoek naar een bepaalde inrichting of afdeling is afgewezen, kunt u pas na 6 maanden een nieuw overplaatsingsverzoek indienen. Deze termijn geldt niet als u een overplaatsingsverzoek indient naar een andere inrichting of afdeling dan was vermeld in het eerdere overplaatsingsverzoek.

Rechtsbijstand
U kunt natuurlijk zelf een overplaatsingsverzoek indienen of bezwaar en/of beroep instellen tegen een overplaatsingsbeslissing. Op het moment dat u hiermee problemen ondervindt kunt u zich altijd tot ons kantoor wenden. Wij kunnen u dan adviseren over de te nemen stappen met betrekking tot uw overplaatsingsverzoek, bezwaar- en/of beroepschrift.

Van Berge Henegouwen Advocaten
Mw. mr. B.N.R. (Bo) Maenen – Advocaat
Mw. mr. S.N.M. Lousberg – juridisch medewerker

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen
Sjoerd van Berge Henegouwen
Strafrechtadvocaat bij van Berge Henegouwen advocaten

Pin It on Pinterest

Share This