Er bestaat een tussentijdse toetsing van een opgelegde ISD-maatregel

DOEL ISD-MAATREGEL
Met het opleggen van een ISD-maatregel hoopt men twee doelen te bereiken. Het eerste doel is om de criminaliteit die door veelplegers wordt gepleegd terug te dringen en de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het tweede doel is om de kans op recidive van de veelpleger te verminderen. Het willen bereiken van één van de twee doelen is al voldoende om de ISD-maatregel te kunnen opleggen. Het doel is uiteindelijk dat de veroordeelde na twee jaar weer succesvol kan re-integreren in de maatschappij.

TUSSENTIJDSE TOETSING
Op grond van artikel 6:6:14 van het Wetboek van Strafvordering heeft een  veroordeelde de mogelijkheid om de rechter te verzoeken te oordelen over de voortzetting van de maatregel. Een dergelijk verzoek kan zes maanden nadat de maatregel is aangevangen worden ingediend. In andere gevallen kan een dergelijk verzoek worden ingediend zes maanden na het onherroepelijk worden van de beslissing om niet tussentijds te beoordelen of van de beslissing dat voortzetting van de maatregel is vereist. Dit betekent dat een veroordeelde maximaal 3 keer de mogelijkheid heeft een verzoek tot tussentijdse toetsing in te dienen. De rechter gaat vervolgens aan de hand van een toetsingskader een beslissing nemen op het verzoek. Zo moet de rechter allereerst vaststellen of opheffing van de maatregel zal leiden tot eventuele onveiligheid of overlast. Daarnaast gaat de rechter bekijken of verdere voortzetting van de maatregel niet zinvol is door een omstandigheid die buiten de macht van de veroordeelde ligt. Het doel van de tussentijdse toetsing is dus dat een rechter gaat beoordelen of voortzetting van de maatregel nog wel noodzakelijk en doeltreffend is. De rechter houdt als het ware een vinger aan de pols wat betreft het verloop van de maatregel en de uiteindelijke terugkeer van de veroordeelde in de maatschappij.

HOE BEHAAL IK DIT DOEL?
Indien de ISD-maatregel is opgelegd, bijvoorbeeld vanwege een veroordeling in verband met drugs en daarmee samenhangende verslavingsproblematiek, kan een nieuwe omstandigheid of veranderde situatie zijn dat de veroordeelde inmiddels is afgekickt, meewerkt aan het behandeltraject of niet langer in een (verslavings)kliniek verblijft. Ten aanzien van de te verwachten recidive en onveiligheid van de maatschappij kan dan worden gesteld dat hiervoor geen vrees (meer) bestaat. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door negatieve urinecontroles. Een voorbeeld van de situatie dat een ISD-maatregel niet (meer) zinvol is, is dat er onvoldoende gerichte en specifieke behandelingen hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld omdat de veroordeelde pas na geruimde tijd in een kliniek is geplaatst of dat er onvoldoende re-integratietrajecten hebben plaatsgevonden.

IK WIL EEN TUSSENTIJDS VERZOEK LATEN INDIENEN!
Als jij je aan de behandelingen, behorende bij de ISD-maatregel, houdt en ben je van mening dat jij jouw persoonlijke doelen hebt behaald? Ben je van mening dat er onvoldoende behandelingsmogelijkheden tijdens jouw maatregel worden geboden en je daarom jouw gestelde doelen niet kan behalen? Of wil je graag weten wat het verloop van jouw maatregel is en heb je in de afgelopen zes maanden nog geen verzoek tot tussentijdse toetsing ingediend? In alle genoemde gevallen heb je op grond van artikel 6:6:14 Sv de mogelijkheid een dergelijk verzoek in te dienen.

RECHTSBIJSTAND
Het is voor gedetineerden aan wie een ISD-maatregel is opgelegd mogelijk om een verzoek tot tussentijdse toetsing in te dienen. Indien je dit wenst en vragen hierover hebt, mag je ons altijd contacten. Wij adviseren je graag over de te nemen stappen hiervoor.

Mw. mr. S.N.M. Lousberg – Advocaat
Mw. mr. N. Godding – Juridisch Medewerker
Van Berge Henegouwen Advocaten

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sjoerd van Berge Henegouwen
Sjoerd van Berge Henegouwen
Strafrechtadvocaat bij van Berge Henegouwen advocaten

Pin It on Pinterest

Share This